Menu

Zaalreglementen

Home - Competitie - Zaalreglementen

Reglementen Zaal 

Om de wedstrijden en trainingen in de zaal zo goed mogelijk te laten verlopen en de zaal netjes willen houden gelden de volgende afspraken: 

Toegang
De zaal is alleen toegankelijk voor direct betrokkenen bij de wedstrijden en trainingen: spelers, begeleiding, arbitrage en de zaalcommissaris/zaalwacht. Spelers mogen de zaal betreden gedurende de voorafgaande wedstrijd. Indien anderen de zaal willen betreden (bijvoorbeeld voor het ophangen van spandoeken) dan kan dat in overleg met de zaalcommissaris/zaalwacht. 

Inschieten
Voor elke wedstrijd kunnen de spelers en reserves van deze wedstrijd  inschieten. In de rust is er ruimte voor de spelers/reserves van de volgende wedstrijd om in te schieten. 

Warmlopen
Warmlopen tijdens wedstrijden is alleen toegestaan aan de korte zijden van de zaal, zolang de spelers/scheidsrechter die aan de wedstrijd bezig zijn daarvan geen hinder ondervinden. Warmlopen in de zaal is niet toegestaan bij wedstrijden waar wordt gespeeld met een schotklok. 

Schoeisel
De zaal mag alleen worden betreden op schoon sportschoeisel, waarop niet buiten is gelopen en dat niet afgeeft op de vloer. 

Eten & drinken
In de zaal mogen geen etenswaren en dranken worden genuttigd, met uitzondering van de drinkflessen voor spelers,arbitrage, zaalcommissaris en eventuele jury. 

Samen schoon houden
Vanzelfsprekend is iedereen verantwoordelijk voor het opruimen van zijn of haar eigen spullen.

Vanuit het KNKV

In artikel 17 lid 3 van het reglement van wedstrijden (zie www.knkv.nl – reglementen) wordt bepaald, dat in binnensportaccommodaties een meerderjarige zorgt voor het goede verloop van de wedstrijden. Volgens artikel 42 van hetzelfde reglement kan een districtbestuur deze taak opdragen aan een vereniging. In alle districten is het zo geregeld dat de thuisspelende vereniging deze taak wordt opgedragen.

Om het functioneren van deze zaalcommissarissen te vereenvoudigen zijn de volgende richtlijnen opgesteld.

Herkenbaarheid
De zaalcommissaris is herkenbaar. Het moet duidelijk zijn wie de zaalcommissaris is. Hij of zij bevindt zich op of nabij de speelvloer. Veelal bij het bedieningspaneel van het elektronische scorebord. Bij Victum heeft hij/zij een een geel hesje aan.

Aanwezigheid
De zaalcommissaris moet ten minste een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig zijn. Zo kan hij/zij zorgen voor de juiste korven en eventuele andere materialen die nodig zijn om een wedstrijd te kunnen spelen. Ook moet er gecontroleerd worden op de aanwezigheid van scheidsrechters.

3. De zaalcommissaris moet o.a. op de hoogte zijn van:
a) Het wedstrijdprogramma.
b) De namen van de aangewezen scheidsrechters.
c) De plaats van de verbandtrommel.
d) De plaats waar het spelmateriaal zich bevindt.
e) De gang van zaken m.b.t. het gebruik van een elektronisch scorebord.

Taken van de zaalcommissaris.
De zaalcommissaris is verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijden in de hal. Hierbij moeten de volgende punten in acht worden genomen:
a) Naleving van de voorschriften welke door de verhuurder zijn gesteld. Denk hierbij aan het gebruik en terugplaatsen na gebruik van de materialen, het gebruik van de was/kleedlokalen en de controle op afgevend schoeisel.
b) Spelmateriaal en verbandtrommel.
c) Ontvangst van scheidsrechters, ass. Scheidsrechters, beoordelaars en begeleiders.
d) De zaalcommissaris deelt de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd mee hoe laat de wedstrijd uiterlijk moet worden beëindigd. De scheidsrechter dienst zicht hieraan te houden.
e) Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronisch scorebord dan stemt de zaalcommissaris het gebruik hiervan af met de scheidsrechter en instrueert de bediener hoe het scorebord te bedienen.

De zaalcommissaris moet beslissen in de volgende gevallen:

a) Wanneer een wedstrijd te laat begint en niet volledig uitgespeeld kan worden. In dat geval wordt alleen de tweede helft ingekort. DE EERSTVOLGENDE WEDSTRIJD DIENT ALTIJD OP DE GEPLANDE TIJD TE BEGINNEN.
b) Wanneer er geen scheidsrechter aanwezig is dan wijst de zaalcommissaris een lid van het KNKV aan om als scheidsrechter op te treden.

De zaalcommissaris moet tot zijn beschikking hebben:
a) Het wedstrijdprogramma
b) Indien nodig de sleutels van de EHBO-kist, materiaalhok enz.
c) Een stel gele en rode kaarten
d) Formulieren t.b.v. tuchtzaken

Niet gevonden wat je zocht?