Menu

Algemene Ledenvergadering 13 april 20:30 uur

Home - Bestuurlijk - Algemene Ledenvergadering 13 april 20:30 uur

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de ALV aanstaande woensdag om 20:30 starten. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Verslag ALV 31 maart 2021 (aan te vragen via secretaris@victum.nl)

4. Jaarverslagen 2021 (aan te vragen via secretaris@victum.nl)

5. Financieel jaarverslag & begroting 2023 (presentatie tijdens ALV)
a) Contributietarieven; voorstel is om de contributie voor het komend jaar niet te verhogen

6. Kascontrolecommissie (mondeling)
a) Advies
b) Decharge *
c) Benoeming 2023

7. Samenstelling bestuur a) Benoeming nieuw bestuurslid*

8. Stand van zaken rond renovatie kantine

9. Rondvraag

10. Sluiting

* (Stemming door ALV)
o Verslag ALV 31-03-2022 en Jaarverslagen 2021 kunnen worden aangevraagd via secretaris@victum.nl
o Agendapunten “Financieel jaarverslag” en “Begroting 2023” worden tijdens de vergadering gepresenteerd. Tevens zijn deze als bijlage opvraagbaar bij de penningmeester vanaf een week voor aanvang van de ALV.